Home > Over ons > Sportbedrijf Arnhem > Organisatie Sportbedrijf Arnhem

Organisatie Sportbedrijf Arnhem

Sportbedrijf Arnhem is een besloten vennootschap (BV). Sinds 1 januari 2017 zijn we verzelfstandigd en maken we geen onderdeel meer uit van de gemeente Arnhem.

De gemeente Arnhem is de voornaamste opdrachtgever van Sportbedrijf Arnhem. We voeren het sportbeleid van de gemeente uit.

Sportbedrijf Arnhem wordt bestuurd door directeur. Daarnaast bestaat het Sportbedrijf uit een grote afdeling Exploitatie & Uitvoering en een afdeling Innovatie & Ontwikkeling. Een team Ondersteuning en een team Advies geven hieraan ondersteuning. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht. De aandelen zijn volledig in handen van de gemeente Arnhem.

Beloningsbeleid Sportbedrijf Arnhem (WNT)
Sportbedrijf Arnhem volgt de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), omdat ze voor de uitvoering van haar kerntaken subsidie ontvangt van de gemeente Arnhem. Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem stellen bovendien dat met functionarissen van Sportbedrijf Arnhem (met en zonder dienstbetrekking) geen bezoldiging mag worden overeengekomen die hoger is dan het bedrag aan bezoldiging waar de burgemeester van Arnhem recht op heeft (gedurende het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd). De WNT-norm, en de norm die de subsidieverstrekker stelt, worden niet overschreden door functionarissen met of zonder dienstbetrekking bij Sportbedrijf Arnhem. Hetzelfde geldt voor de Leden van de Raad van Commissarissen van Sportbedrijf Arnhem.

SPORT VERSTERKT DE STAD!