Home > Over ons > Sportbedrijf Arnhem > Organisatie Sportbedrijf Arnhem

Organisatie Sportbedrijf Arnhem

Sportbedrijf Arnhem is sinds 1 januari 2017 verzelfstandigd en is een besloten vennootschap. Sportbedrijf Arnhem wordt bestuurd door een directeur. Daarnaast bestaat Sportbedrijf Arnhem uit een afdeling Ontwikkeling & Innovatie en een grote afdeling Exploitatie & Uitvoering. Een team Ondersteuning en een team Advies geven hieraan ondersteuning. Een Raad van Commissarissen houdt toezicht. De aandelen zijn volledig in handen van de gemeente Arnhem.

De afdeling Ontwikkeling & Innovatie houdt een actueel beeld bij van trends en marktontwikkelingen op het gebied van sport en bewegen. De inzichten worden gebruikt om in projectteams, bestaande uit specialisten van verschillende afdelingen, nieuwe sport- en beweegproducten te ontwikkelen en bestaand aanbod te innoveren.

 

Beloningsbeleid Sportbedrijf Arnhem (WNT)
Sportbedrijf Arnhem volgt de Wet Normering bezoldiging Topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), omdat ze voor de uitvoering van haar kerntaken subsidie ontvangt van de gemeente Arnhem. Burgemeester en wethouders van de gemeente Arnhem stellen bovendien dat met functionarissen van Sportbedrijf Arnhem (met en zonder dienstbetrekking) geen bezoldiging mag worden overeengekomen die hoger is dan het bedrag aan bezoldiging waar de burgemeester van Arnhem recht op heeft (gedurende het jaar voorafgaand aan het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd). De WNT-norm, en de norm die de subsidieverstrekker stelt, worden niet overschreden door functionarissen met of zonder dienstbetrekking bij Sportbedrijf Arnhem. Hetzelfde geldt voor de Leden van de Raad van Commissarissen van Sportbedrijf Arnhem.

SPORT VERSTERKT DE STAD!